უცხო სიტყვები

რა არის დემოგრაფია?

დემოგრაფია არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის მოსახლეობის  აღწარმოების კანონზომიერებებს. თვით ტერმინი “დემოგრაფია” პრიველად ფრანგმა მეცნიერმა აშილ გიიარმა გამოიყენა 1855 წელს, თავისივე წიგნის სათაურში. ამ ტერმინმა ოფიციალური აღიარება, ჰიგიენისა და და დემოგრაფიის საერთაშორისო კონგრესის ჟენევის სესიაზე, 1882 წელს მოიპოვა.