უცხო სიტყვები

უცხო სიტყვები, ფრაზები და სხვა.

უცხო სიტყვები

რა არის დემოგრაფია?

დემოგრაფია არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის მოსახლეობის  აღწარმოების კანონზომიერებებს. თვით ტერმინი “დემოგრაფია” პრიველად ფრანგმა მეცნიერმა აშილ გიიარმა გამოიყენა 1855 წელს, თავისივე

Read More
უცხო სიტყვები

ახალი – სიტყვის განმარტება

  ახალი – axali ზედსართავი სახელი ნათესაობითი ბრუნვა: ახლის აქამდე არარსებული, რაც ახლა წარმოიქმნა, ახლა გამოჩნდა, ახლახან შეძენილი. ახალი ცხოვრება,

Read More