რა არის დემოგრაფია?

დემოგრაფია არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის მოსახლეობის  აღწარმოების კანონზომიერებებს. თვით ტერმინი “დემოგრაფია” პრიველად ფრანგმა მეცნიერმა აშილ გიიარმა გამოიყენა 1855 წელს, თავისივე

Read more

ახალი – სიტყვის განმარტება

  ახალი – axali ზედსართავი სახელი ნათესაობითი ბრუნვა: ახლის აქამდე არარსებული, რაც ახლა წარმოიქმნა, ახლა გამოჩნდა, ახლახან შეძენილი. ახალი ცხოვრება,

Read more